لوگو آموزشگاه موسیقی صراحی

طراحی و اجرا سید مهدی حسینی ۱۳۹۱