دل نوشته

۱۳ دی ۱۳۹۶

من تشنه ترین، تنهاترین نخلِ جنوبم[شمالم]

… من تشنه ترین، تنهاترین نخلِ جنوبم[شمالم] مثلِ وطنم سوخته تنم اهلِ جنوبم[شمالم] تن پوشِ تن زخمی من مرهمِ صبرِ خوشبختی برام دیدنِ یک لکه ی […]