مهدی قربان پور

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

برای مهدی قربانپور عزیز

بعضی انسانها برای یکبار می آیند و مصرف میشوند و می روند اما بعضی ها سرمایه انسانی اند. بدون هر پیش فرض و بی هیچ اغراقی […]